Support: 56 657 71 78

Migracje do Data Center – rodzaje migracji IT

Poradniki
Centrum Danych
migracja

Migracja IT oznacza przeniesienie zasobów (danych, środowisk lub systemów) z jednego miejsca w inne. Zwykle migracja danych odbierana jest jako prosta czynność przeniesienia danych z jednego systemu do innego. Jest to jednak złożone przedsięwzięcie techniczne, w którym istotę odgrywa biznesowe znaczenie operacji i sposobie, w jakim przetwarzane są dane. Do migracji zazwyczaj dochodzi, gdy konieczne okazuje się zastąpienie jednego systemu innym (rozwój technologii, rozwój organizacji – dostosowanie do obecnych i przyszłych potrzeb firmy). Jakie rodzaje migracji IT można wyróżnić? Jakie są ich cechy charakterystyczne? Szczegóły poniżej.

Spis treści

Migracje własnego sprzętu

Migracja IT jest jednym z zagadnień, które występują w każdym większym projekcie informatycznym. Bez wykonania migracji danych nie jest możliwe, np. rejestrowanie danych transakcyjnych, a co za tym idzie – uruchomienie funkcjonalne systemu. Migracja danych to proces, w którym dane są przenoszone ze starego systemu do nowego (np. podczas zmiany pamięci, tworzenia nowej bazy danych lub przenoszenia aplikacji). Zazwyczaj do przeniesienia danych dochodzi podczas wymiany infrastruktury na nową lub przesłania danych do nowego systemu. Główne formy migracji to:

 • Migracje do lub od platformy sprzętowej
 • Modernizacje bazy danych
 • Migracje do nowego oprogramowania
 • Połączenie danych podczas fuzji firm, gdy równoległe systemy w obu firmach muszą być połączone w jedną.

Dane to podstawa funkcjonowania systemów IT. Ich jakość oraz spójność często decyduje o tym, czy system będzie w ogóle spełniał swoją rolę. Dlatego jednym z ważniejszych wyzwań w projektach IT dotyczących wymiany systemu lub integracji jest migracja danych. Kluczowe znaczenie ma przy tym zapewnienie ich kompletności oraz przeprowadzenie działań pozwalających na oczyszczenie danych.

Migracje fizycznego sprzętu – mitygacja ryzyka

Intensywny rozwój technologii oraz zmieniające się potrzeby dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, wymusza na organizacjach modernizację infrastruktury IT, zapewniającą ciągłą łączność z cyfrowymi zasobami danych. W wyniku takiego procesu następuje przeniesienie kluczowych zasobów firmy do unowocześnionych systemów. Niewłaściwe przeprowadzenie migracji IT fizycznego sprzętu grozi utratą cennych danych, zastopowaniem płynnej pracy przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, stratami finansowymi. W celu zapobiegnięcia powyższej destabilizacji nieodzownym czynnikiem jest rozwiązanie migracyjne umożliwiające płynny, spójny oraz usprawniony transfer danych.

Decydując się na wybór odpowiedniej firmy, która dokona pełnej i optymalnej migracji sprzętu, należy kierować się wiedzą i powierzyć ją sprawdzonej i doświadczonej firmie. Za każdym razem krokami do podjęcia działań migracyjnych są audyt oraz przeprowadzenie dokładnych analiz pozwalających specjalistom zaznajomienie się ze sposobem funkcjonowania systemu. Takie podejście zwiększa poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania wraz z eliminacją wszelkich zagrożeń związanych z powyższym procesem. Przygotowanie migracji sprzętu IT jest jednym z najbardziej czasochłonnych i żmudnych etapów wdrożenia systemu. Z drugiej strony, od jego powodzenia zależy sukces kolejnych działań w projekcie, dlatego warto przeprowadzić ten proces z największą dokładnością.

Migracje baz danych

Migracja IT baz danych to proces, który pozwala na bezkonfliktowe tworzenie i modyfikacje struktury bazy danych. Cała funkcjonalność polega na odpowiednim (krokowym) zapisie poszczególnych zmian. Podobnie jak kod, tak i struktura bazy danych zmienia się wraz z rozwojem i zarządzaniem aplikacją bazodanową.

Na przykład, podczas rozwoju, możemy chcieć dodać nową tabelę, czy też, po przeniesieniu aplikacji na serwer produkcyjny, może powstać potrzeba dodania indeksu do kolumny. Ważne jest, aby śledzić te zmiany w strukturze bazy danych (analogicznie do zmian w kodzie). Jeśli kod źródłowy i baza danych nie będą zsynchornizowane, istnieje duża szansa, że cały system przestanie działać.

Migracje serwerów

Migracja serwerów może odbywać się dwiema ścieżkami. Pierwsza stosowana jest wtedy, gdy serwer źródłowy, ten z którego migrujemy, należy do tej samej infrastruktury co nowy serwer i wykorzystuje ten sam panel administracyjny. Wtedy cała migracja jest mniej złożonym procesem, ponieważ skupia się na wygenerowaniu kopii zapasowej wszystkich plików klienta i wgraniu jej na maszynę docelową. Klient musi jedynie zweryfikować działanie serwisów i zmienić delegację serwerów DNS. Druga ścieżka (częściej spotykana) stosowana jest w przypadku, gdy migrujemy na serwer znajdujący się w nowej infrastrukturze. Pamiętaj wtedy o tym, że:

 • Ocena projektu jest podstawą każdego procesu migracyjnego. Pozwala uniknąć działania na ślepo i popełnienia prostych błędów.  Ważne jest, by wszystkie jednostki decyzyjne były zaangażowane w planowanie migracji. Przejrzysta komunikacja to klucz do udanego przeprowadzenia procesu.
 • Kiedy firmy dokonują migracji, oczekują, że ich systemy i aplikacje będą działać szybciej. Jednak migracja pod kątem poprawności powinna być celem numer jeden w każdej migracji, przed skupieniem się na optymalizacji.
 • Wyizoluj migrację z codziennych operacji klienta. W miarę możliwości korzystaj z serwerów pomostowych, aby uniknąć przestojów w systemach produkcyjnych. Pomaga to również wyeliminować możliwość pojawienia się migracji prowadzącej do spowolnienia działalności.
 • Testuj –  bez odpowiedniego planu testów nie uda się przeprowadzić migracji.

Migracje systemów backupu

Migracja systemów backupu i wykorzystanie w procesie oprogramowania do backupu może okazać się wyjątkowo wygodne podczas przenoszenia zasobów. Przede wszystkim za jego pomocą można przygotować kopię bezpieczeństwa wszystkich przenoszonych danych, aplikacji czy całego środowiska. W ten sposób przygotować możemy sobie pełne środowisko odtworzeniowe, na wypadek potencjalnych błędów.

Dzięki backupowi w każdej chwili możemy wrócić do sytuacji sprzed rozpoczęcia procesu przenoszenia danych, odtwarzając je na dotychczasowym sprzęcie czy środowisku programowym. Można zatem przestać martwić się o ciągłość procesów biznesowych, zwłaszcza w mniejszej czy średniej firmie, gdzie migracja zwykle nie trwa dłużej niż kilka godzin i prowadzi się ją zazwyczaj podczas nocnej przerwy w działaniu przedsiębiorstwa.

Migracje systemów bezpieczeństwa

Migracja systemów bezpieczeństwa dotyczy takich elementów, jak zarządzanie protokołami bezpieczeństwa czy kontrolą dostępu. System przedsiębiorstwa utrzymuje centralną kontrolę nad całą siecią dostępu i bezpieczeństwa organizacji, zapewniając administratorom w jednej scentralizowanej lokalizacji możliwość konfigurowania i monitorowania wszystkich obiektów z jednej lokalizacji.

Większość organizacji przechowuje krytyczne informacje o ludziach, politykach, lokalizacjach i innych miejscach w wielu lokalizacjach. Dobrym pomysłem jest poprawa raportowania przed rozpoczęciem projektu migracji i ustalenie, ile danych należy zachować i jak będą one zarządzane. Pełne zrozumienie systemu może lepiej przygotować Cię do potencjalnych problemów. Bądź świadomy potencjalnych pułapek związanych z zaporami ogniowymi, ochroną antywirusową, złośliwym oprogramowaniem, kopiami zapasowymi, źródłami danych czy zasadami aktualizacji.

Migracje na nowe środowisko zapewnione przez Centrum Danych

Decydując się na migrację IT do Centrum Danych, firma uzyskuje przede wszystkim otrzymuje dostęp do zespołu specjalistów, który dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu przygotowuje indywidualny pod firmę proces przeniesienia zasobów. Migracja zasobów to szereg usług po stronie Data Center:

 • Sprawdzenie zawartości starego serwera i ustalenie, danych do przeniesienia (migracja obejmie aktywne serwisy),
 • Przeniesienie plików,
 • Przeniesienie baz danych,
 • Podpięcie domen pod odpowiednie foldery,
 • Zmiana ścieżek konfiguracyjnych i danych logowania do baz danych do nowych ustawień (np. w pliku konfiguracyjnym WordPress),
 • Zmiana delegacji domen,
 • Utworzenie kont pocztowych takich jak na starym serwerze.

Do bardziej zaawansowanych zadań należą:

 • Analiza modeli danych w systemie źródłowym i docelowym,
 • Identyfikacja potencjalnych braków i wskazanie jak należy je uzupełnić,
 • Analiza posiadanych danych w kontekście kompletności, fizycznej oraz logicznej spójności,
 • Modelowanie struktur sieci w systemie docelowym,
 • Testowa i produkcyjna migracja IT,
 • Kontrola o charakterze jakościowym, ilościowym oraz logicznym.

Jak opracować dobry plan migracji

Rozpoczynając cały proces migracji danych do nowego systemu, należy określić i oszacować zakres zasobów oraz ułożyć je w odpowiednie struktury.  Dane, o których mowa, tworzą obraz funkcjonowania całej firmy. Kolejne działania w procesie to:

 • Przygotowanie danych do procesu – to od jego powodzenia zależy sukces kolejnych działań w projekcie, dlatego warto przeprowadzić ten proces rzetelnie. Należy pamiętać m.in o złożonych powiązaniach między danymi oraz o tym, że niektóre dane wykorzystywane są w kilku obszarach jednocześnie.
 • Zaplanowanie procesu w czasie – warto przeprowadzić testy ich jakości i spójności w aplikacji źródłowej, przeprowadzając testy procesów biznesowych na migrowanych danych w systemie testowym. To pozwala skontrolować, czy dane przygotowywane są w odpowiedni sposób, czy są wystarczająco szczegółowe, czy nie zwierają błędnych informacji i zawczasu wykonać ewentualne korekty w aplikacji źródłowej.
 • Określenie ram współpracy z pracownikami Data Center – w przypadku skomplikowanych projektów wpływa to na na przyspieszenie procesu migracji, a tym samym startu produktywnego systemu. W ten sposób zyskujemy również pewność co do jakości i poprawności procesu migracji.
 • Dobór narzędzi do pracy, które wspierają proces migracji IT – przy złożonych lub kompleksowych projektach, gdy ilość danych przenoszonych do systemu pochodzi z kilkunastu lat pracy firmy, narzędzia do migracji pozwolą sprawnie przejść proces przygotowania do wdrożenia.
 • Przeprowadzenie migracji testowej.
 • Weryfikacja procedur obowiązujących w czasie procesu migracji.

Czy da się przeprowadzić migrację bez przerwy w działaniu systemu?

Czy migracja IT zawsze wiąże się z przerwami w działaniu systemu? Zależy to od wielu czynników – rozmiaru i wrażliwości przenoszonych danych oraz rodzaju stosowanej migracji. Możemy wyróżnić trzy formy migracji:

 • Migracja jednorodna – wiąże się z jednoczesnym uruchomieniem nowego i wyłączeniem starego systemu. Z tego powodu jest to najbardziej ryzykowne podejście. Dodatkowo należy założyć przy nim okres niedostępności obu systemów, zwykle wykonuje się takie migracje poza godzinami pracy. Zazwyczaj ten rodzaj migracji trwa  dłużej niż zaplanowano.
 • Migracja równoległa – w jej trakcie działają oba systemy w określonym przedziale czasu. W czasie trwania migracji użytkownicy korzystają ze starego systemu, ale dane są jednocześnie kopiowane do nowego systemu, na którym operuje wybrana grupa użytkowników. Takie podejście pozwala na dokładne testy przed finalnym przełączeniem na korzystanie z nowego systemu.
 • Migracja inkrementalna – tutaj również stosuje się jednoczesne działanie obu systemów w ograniczonym okresie czasu. W tym procesie dane podzielone są na części, które są stopniowo przenoszone do nowego systemu (np. część klientów obsługiwana jest przez stary system, a część przez nowy). Zaletą rozwiązania jest możliwość przeprowadzania testów na mniejszych, zmigrowanych porcjach danych.

Zestaw testów po migracji

Proces migracji złożonych danych wymaga zapewnienia odpowiednich procedur testowych, które zweryfikują czy przeniesienie zasobów zostało wykonane prawidłowo. Testy mogą zostać wykonane w trzech fazach – przed migracją, w jej trakcie i po przeprowadzonej migracji. W ich trakcie przeprowadzane jest testowanie zgodności wstecznej, testowanie wycofania zmian, a cały proces zakończony jest stworzeniem raportu podsumowującego testy migracyjne. Proces testowy analizuje szereg informacji, które powinny być zweryfikowane ze stanem przed przeniesieniem zasobów, takich jak jakość danych, ich niezgodność, utrata danych, ich objętość, symulacja środowiska czasu rzeczywistego.

Migracja do nowego systemu

Migracja systemu i lokalizacji w jednym czasie jest możliwa. Oba procesy są jednak dość złożone, dlatego warto rozważyć, przy dużej ilości zasobów obsługiwanych przez system, rozdzielenie tego procesu na dwie części. W trakcie migracji należy ponadto zwrócić uwagę na:

 • Stare aplikacje działające na zastrzeżonych systemach. W wielu przypadkach kod źródłowy aplikacji jest niedostępny, a dostawca aplikacji może już nie być dostępny na rynku. W takich przypadkach migracja jest dość skomplikowana i powinna zostać właściwie przetestowana przed wprowadzeniem rozwiązania do produkcji;
 • Niedopasowane typy danych (liczba, data, podpisy);
 • Różne zestawy znaków (kodowanie);
 • Przechowywanie danych w znacznie różnych formatach i strukturach, co uniemożliwia prosty transfer danych;
 • Migrację danych z systemów mainframe lub aplikacji korzystających z zastrzeżonego przechowywania danych.

Czy da się przeprowadzić migrację bez przerwy?

Migracja systemów IT wymaga dobrego planowania i rozmieszczenia procesów w czasie. Migracja jest możliwa bez stosowania przerw, lecz jest częściej stosowana w przypadku mniejszych i średnich systemów. Głównymi czynnikami są objętość, złożoność oraz stopień zabezpieczenia plików przetwarzanych przez system. Im prostsze przeznaczenie systemu, tym proces przebiega sprawniej i wymaga mniejszej ilości testów oraz ewentualnych poprawek. W przypadku systemów preferowana forma wdrożenia to migracja równoległa, dzięki której użytkownicy nie mają pojęcia o zachodzących zmianach w tle.

Najczęstsze błędy przy migracji systemów IT

Najczęstsze błędy podczas migracji systemów IT wynikają z braku doświadczenia w przenoszeniu systemów i niedoszacowania kolejnych etapów w procesie. Pierwszy element to zakres migracji –  zweryfikowana, pełna lista obiektów podlegających migracji. Drugi to odpowiedzialność za kategorie migrowanych danych, nadzór i koordynacja prac. Kolejny element to rozplanowanie migracji w czasie i dobranie odpowiedniego zespołu do procesu (ilość osób, poziom doświadczenia). Ostatnie trzy elementy, to techniczne rozwiązania procesu migracji – brak odpowiedniego zestawu narzędzi do migracji, brak stosowania testów migracyjnych (przed, w trakcie i po zakończonym procesie) oraz błędy proceduralne.

Jak dostawcy usług i oprogramowania mogą pomóc przy migracji

Decydując się na współpracę przy migracji z Data Center, możemy liczyć na ścisłą współpracę z dostawcami usług i oprogramowania podczas przeprowadzania całego procesu migracji. Wymiana informacji oraz doświadczenie pozwalają m.in. na właściwą ocenę infrastruktury, co przekłada się na odpowiednie przygotowanie procesu migracji od początku do końca. Takie podejście to nie tylko oszczędność czasu, dostępu użytkowników do zasobów oraz ograniczenie strat finansowych, ale przede wszystkim bezpieczeństwo zasobów.

Dzięki współpracy można oczekiwać zwiększenia efektywności w przypadku planowania pilotażu migracji, wdrażania infrastruktury obliczeniowej, migracji obciążeń, automatyzacji procesów, bezpieczeństwa danych, konfigurowania ochrony danych i ich odzyskiwania, monitorowania zabezpieczeń oraz monitorowania wydajności.

Migracja do chmury

Migracja danych do chmury wiąże się z szeregiem czynników, nie tylko technicznych, ale także organizacyjno-biznesowych. W przypadku mniejszych i średnich organizacji, które nie wymagają posiadania zasobów na własnym serwerze oraz nie korzystają z chmury dedykowanej, przeniesienie zasobów może mieć charakter przewagi konkurencyjnej. Obsługa systemów zostaje po stronie chmury, a organizacja może skupić się na budowaniu swoich produktów. Do zalet przede wszystkim należy zaliczyć przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym oraz dostęp mobilny do zasobów.

Kolejny element to stosowanie podobnych rozwiązań co partnerzy biznesowi, gdzie płynność przepływu danych i dostępu do nich umożliwia sprawną współpracę. Pracę w chmurze może również wymuszać oprogramowanie, które wymaga kompatybilności z chmurą. Do zalet należy również zaliczyć możliwość migrowania danych w dostosowanym do firmy tempie, gdzie dodatkowo opłata pobierana jest od rozmiaru wykorzystywanych zasobów – płacisz dokładnie za tyle, ile potrzebujesz (skalowalność). Chmura może okazać się również dobrą alternatywą w przypadku, gdy organizacja rozważa wymianę infrastruktury na bardziej nowoczesną.

Czy da się przeprowadzić migrację do chmury bez przerwy w działaniu?

Dane to obecnie podstawowy zasób organizacji. Niestrukturalne dane są w przeważającej mierze przechowywane i dostępne jako pliki przez użytkowników i aplikacje. Migrowanie tych danych do chmury może trwać od tygodni do miesięcy – w tym czasie nie można zakłócać bieżących użytkowników i aplikacji. Jak migrować dane, by uniknąć przestojów? Jak zautomatyzować procesy?

Podczas przenoszenia danych z systemów plików do chmury ważne jest, aby zachować wszystkie listy ACL i metadane plików. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do plików w chmurze z dokładnie tymi samymi uprawnieniami, co poprzednio. Zasadniczo potrzebne jest rozwiązanie do migracji danych, które tworzy widok systemu plików tych danych w chmurze. Jest to ważne, więc możesz przechodzić przez dane jako pliki w chmurze i kopiować odpowiednie dane do takich środowisk, jak AWS EFS, aby wykonać dalsze obliczenia w chmurze.

Największe pułapki w migracji do chmury

Decydując się na migrację zasobów do chmury należy wystrzegać się najbardziej popularnych błędów:

 • Niewłaściwa metoda i miejsce docelowe migracji – istnieje wiele różnych ścieżek przenoszenia konkretnej aplikacji do chmury – należy dokładnie przeanalizować proces, aby koszt migracji nie okazał się zbyt wysoki;
 • Przenoszenie wszystkich danych jednocześnie – niektóre zasoby wymagają większego zaangażowania w migrację, dlatego duża część organizacji długoterminowo wykorzystuje metodę hybrydową (zasoby na serwerze + zasoby w chmurze), nie wszystkie zasoby wymagają przeniesienie do chmury;
 • Niedoszacowanie procesu integracji – chmura wydaje się być prostszą i mniej ryzykowną formą przetrzymywania zasobów – wiele organizacji stosuje wielowarstwowe rozwiązania w chmurze na bazie starszych systemów i oprogramowania, dlatego kluczową sprawą jest zapewnienie, że wybrane rozwiązanie może zostać zintegrowane z istniejącymi systemami;
 • Brak uzasadnienia biznesowego – migracja do chmury i uwolnienie się od zasobów na serwerze wydaje się być kuszące, jednak to cele biznesowe powinny dyktować warunki, np. czego firma spodziewa się uzyskać po migracji – nowych możliwości biznesowych czy ograniczenia kosztów infrastrukturalnych?

Migracje IT – podsumowanie

Migracja zasobów IT to bardzo złożony proces, wymagający odpowiedniego planu i skrupulatnego wykonania. Aby proces ten przeszedł prawidłowo, należy zweryfikować, czy jego kluczowe elementy zostały wdrożone. Są to:

 • Znalezienie odpowiedniej osoby i zespołu do przeprowadzenia migracji,
 • Wybranie formy migracji odpowiedniej do potrzeb biznesowych i ciągłości obsługi klientów,
 • Wybranie poziomu integracji – migracja całych zasobów, hybrydowe połączenie serwera i rozwiązań chmurowych i inne,
 • Wykorzystanie centralnego serwera lub stworzenie sieci (analogicznie – skorzystanie z jednego lub wielu rozwiązań chmurowych),
 • Ustalenie Kluczowych Wskaźników wydajności po migracji,
 • Ustalenie linii bazowej wydajności,
 • Ustalenie elementów migracji według priorytetów,
 • Wykonanie niezbędnych refaktoryzacji przed migracją,
 • Stworzenie planu migracji,
 • Przełączenie produkcji na nowe miejsce po migracji,
 • Optymalizacja zasobów po migracji.

Dlaczego warto wybrać migrację do zewnętrznego Data Center?

Podczas podejmowania decyzji o modernizacji zakładającej migrację do zewnętrznego Data Center należy ocenić szereg elementów. Dobrze przeanalizowana decyzja i wybranie odpowiedniego partnera pozwala na efektywniejsze przeprowadzenie migracji, a co za tym idzie – zminimalizowanie kosztów oraz zmniejszenie ryzyka niepowodzenia przeprowadzanego procesu.

Migracja do zewnętrznego Data Center może okazać się dużo bardziej elastycznym rozwiązaniem, niż tworzenie własnej infrastruktury IT. Dotyczy to zarówno coraz bardziej złożonych systemów i zasobów dostosowanych do nowych technologii, jak i fizycznego miejsca pod posiadaną infrastrukturę.  Z Data Center łatwiej również uzgodnić potrzebne miejsce pod kopie zapasowe, formy ich przetwarzania i przechowywania.

Przeniesienie zasobów na zewnątrz to warte rozważenia rozwiązanie także pod względem bezpieczeństwa danych. Dla firmy realizującej usługi w ramach Data Center, zabezpieczenie zasobów (SLA, RODO) jest jednym z kluczowych elementów usługi – przygotowana infrastruktura oraz odpowiednio doświadczony zespół mogą zagwarantować dużo wyższy poziom zabezpieczeń, niż te wdrażane w ramach wewnętrznych rozwiązań organizacji. Ostatni element to większa skalowalność infrastruktury w Data Center, którą elastycznie można dostosowywać do potrzeb organizacji.

Data Space kontakt@dataspace.pl Naszą misją jest być najlepszym wyborem dla firm, które muszą być online bez względu na wszystko, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dostarczamy im platformę składającą się z najbardziej zaawansowanych rozwiązań z zakresu infrastruktury IT.
Case study
Infrastruktura i administracja IT dla playdlawosp.pl - case study
Praca w IT
Praca w IT, cz.1 - System Administrator