Support: 56 657 71 78

Dotacje

hero

„Platforma B2B do ochrony, zarządzania oraz monitorowania terminali
mobilnych w modelu partnerskim”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,

Nr umowy UDA-POIG.08.02.00-04-018/14-00
DATA SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością