Support: 56 657 71 78

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

hero

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DATASPACE P.S.A., z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Włocławskiej 161 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000969744, NIP 9562300700, Regon 34130774000000.
  Ze spółką można się kontaktować listownie na podany powyżej adres jej siedziby lub przez email: sekretariat@dataspace.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – email: iod@dataspace.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwa firmy, adres siedziby, NIP, adresu e-mail, nr telefonu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych ze współpracą lub nawiązaniem współpracy z DATASPACE P.S.A..
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe:
  – przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami podatkowymi i rachunkowymi,
  – w przypadku braku nawiązania współpracy przez okres do 3 lat.
 4. Informujemy, że posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,
  c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do współpracy lub nawiązania współpracy z DATASPACE P.S.A..