Support : 56 657 71 78
Sales department : 56 657 71 79

 

Regulamin korzystania z witryny Data Space Sp. z o.o. (https://dataspace.pl)

§1. Zasady ogólne

a. Dostęp i korzystanie ze strony https://dataspace.pl (dalej zwanej Stroną) i materiałów dostępnych na niej (dalej zwanych Treścią) jest możliwe tylko na warunkach opisanych w poniższym regulaminie.
b. W przypadku braku innych informacji, cała Treść dostarczana jest przez DATA SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwane DATA SPACE).
c. Strona dostarcza informacji na temat DATA SPACE (i jej wspólników) w zakresie świadczenia usług. Na Stronie dostępne są też inne informacje związane z DATA SPACE.
d. DATA SPACE może usuwać, dodawać, modyfikować i zmieniać informację zawarte na Stronie bez powiadomienia. Strona jest aktualizowane czasowo, jednak DATA SPACE, nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych. DATA SPACE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych na Stronie. Informacje powinny być traktowane jako aktualne tylko w momencie ich publikacji na stronie a nie według momentu wejścia na stronę.

§2. Monitorowanie

a. Korzystanie ze Strony przez użytkownika może być monitorowane przez DATA SPACE lub jej wspólników i zebrane informacje mogą być wykorzystywane wewnętrznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

§3. Odpowiedzialność użytkownika

a. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko co robi na Stronie.
b. Użytkownik nie będzie podejmował żadnych umyślnych czynności mających na celu zaszkodzenie Stronie lub uzyskanie dostępu do sekcji, do której nie ma uprawnień dostępu.

§4. Brak gwarancji oraz zrzeczenie się odpowiedzialności

a. DATA SPACE dołoży starań by informacje na stronie były aktualne i prawidłowe ale nie daje gwarancji, że informację nie będą zawierały błędów.
b. DATA SPACE nie gwarantuję, że strona będzie dostępna bez przerwy.
c. DATA SPACE nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odnośniki umieszczone są na Stronie.
d. Wszystkie stwierdzenia w regulaminie nie dotyczą wyjątków, w których prawo mówi inaczej.

§5. Znaki towarowe i prawa autorskie

a. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe DATA SPACE używane na Stronie są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi DATA SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jej podmiotów powiązanych, chyba że stwierdzono na Stronie inaczej. Nie można, bez uprzedniej pisemnej zgody DATA SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykorzystywać, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, ładować, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub modyfikować w jakikolwiek sposób znaków handlowych lub usługowych lub znaków towarowych.
b. Prawa autorskie i prawa pokrewne do wszelkich Treści przysługują DATA SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jesteś uprawniony do oglądania, odtwarzania, drukowania oraz pobierania dokumentów, plików audio i wideo znajdujących się na Stronie wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba, że odmiennie wskazano w zapisach znajdujących się na Stronie. Nie możesz wykorzystywać, modyfikować ani kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować jakichkolwiek materiałów zawierających Treści i ich elementy, udzielać w odniesieniu do nich licencji, tworzyć opracowań, cedować ani sprzedawać praw do wszelkich Treści i ich elementów bez uzyskania uprzedniej zgody od DATA SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, chyba że uprawnienie takie wynika z regulacji prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nie będziesz usuwać żadnych informacji o prawie autorskim, prawach pokrewnych, znakach handlowych, usługowych i towarowych ani żadnych innych ostrzeżeń o prawie majątkowym, z treści zawartych na stronie.

W przypadku zainteresowania wykorzystaniem materiału pochodzącego ze Strony prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.